СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Црвениот крст на РМ е организиран на:

 • Државно ниво
 • Општинско ниво
 • На ниво на Град Скопје
 • Основно ниво

Раководна структура на Црвениот крст на РМ:

 • Собрание
 • Претседател
 • Потпретседател
 • Раководен  одбор
 • Финансиска комисија

Највисоко раководно тело на Црвениот крст на РМ- Општинска организација Кочани е Собранието на Црвениот крст на РМ- Општинска организација Кочани  кое брои вкупно 17 члена.

Собранието е составено од:

 • Избрани членови од Основните организации
 • Избрани членови предложени од Младите на Црвениот крст.
 • Мандатот на членовите во Собранието е 4 (четири) години со можност за повторен избор.
 • Раководниот одбор на Собранието на Црвениот крст на РМ-Општинска организација Кочани  е орган на Собранието кој раководи со Општинската организација помеѓу седниците на Собранието.Бројот на членовите на Раководниот одбор е 7.
 • Мандатот на членовите на Раководниот одбор трае 4 (четири) години со можност за повторен избор, но не повеќе од два последователни мандати.
 • Членовите на Финансиската комисија се бираат од редот на членовите на Собранието на Црвениот крст на РМ-Општинска организација Кочани , со мандат на членовите на Финансиската комисија од 4 (четири) години со можност за повторен избор но не повеќе од два последователни мандати.
 • Раководниот одбор формира постојани и / или времени советодавни тела.

Постојани советодавни тела се:

 • Комисија за развој и организационо-кадровски прашања;
 • Комисија за статут и нормативни акти.
 • За извршување на секојдневната оперативна работа, Собранието формира Стручна служба, која ги врши стручните , материјално-финансиските и административно-техничките работи.
 • Со Стручната служба раководи Секретар.
 • Членовите на Црвениот крст на РМ – Општинска организација Кочани опфатени во подмладокот и младината се организираат во : Клуб на млади на Црвен крст Кочани.

< врати се назад