За нас

Младите од Црвениот крст на Република Македонија се млади луѓе од територијата на Република Македонија, кои се залагаат за подобрување на животот на ранливото население, со искористување на слободното време за волонтирање во активностите и програмите на националното друштво.

Тие се на возраст до 30 години, од различна националност и верска припадност и се организирани на национално и локално ниво. Во рамките на секоја општинска организација на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје, младите се организираат во Клубови на млади, додека на национално ниво претставници од сите клубови на млади го сочинуваат Советот на млади како највисок орган на Младите на Црвен крст на Република Македонија.

На територија на Република Македонија дејствуваат 33 клубови на млади, во чии рамки на дејствување заклучно со 31,12,2017 година во 30 клуба на млади регистирирани се активни 1894 млади волонтери.

Сите 33 клубови на млади функционираат согласност со Правилникот за организација и работа на Младите на Црвен крст на РМ и Статутите во Општинските организации и Црвен крст на град Скопје. Покрај тоа, секој клуб на млади поседува свое Упатство за организирање кое го опишува начинот на организирање кој се разликува зависно од потребите на клубот.

На локално ниво Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Кочани брои 30 младинци кои се активно вклучени во програмските активности на Општинската организација.

Во склоп на младинската организираност на Општинската организација на Црвен крст Кочани  постојат и три училишни клубови на Црвен крст во училиштата ОУ”Кирил и Методиј”, ОУ”Раде Кратовче” од Кочани и ОУ”Страшо Пинџур” во с.Соколарци Општина Чешиново- Облешево.

Училишните клубови работат според унифициран план на активности со цел постојано да се надоградуваат и прошируваат капацитетите на младинското работење. Во училишните клубови се промовира методологијата на врсничка едукација во делот на градење на здрави животни навики кај младите, промовирање на првата помош како и вклучување во социјално хуманитарни активности.

Лидерската структура на  Клубот на млади  на Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Кочани   ја претставуваат Лидер , заменик лидер, координативно тело и претставник во Совет на млади на ЦКРМ:

За мандатниот период 2019 – 2021 година избрани се:

  1. Верче  Василова – Лидер на Клуб на млади
  2. Благој Соколов – Заменик лидер на Клуб на млади

Координативно тело:

  1. Александар Арсов
  2. Христина Христова
  3. Христина Крстова
  4. Анастасија Марковска
  5. Елена Миткова

Совет на млади на ЦКРМ:

  1. Горан Лефков
< врати се назад